Putovanja / Školski programi

Opći uvjeti putovanja

1. Sadržaj aranžmana

Organizator Vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

2. Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se u agenciji "MIATOURS"-miatrade d.o.o.

a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 21 dan prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok do početka putovanja kraći od 21 dan.

b) Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

c) U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

3. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja.

Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. U slučaju promjene tečaja za više od 2% agencija zadržava pravo promijene cijena. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

5. Promjena programa

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

6. Putni dokumenti

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće osobne dokumente. Ukoliko je za putovanje potrebna viza za ulazak za određenu zemlju, organizator putovanja će obavijestiti putnika o potrebnim dokumentima za ishođenje vize. Putnik potrebnu dokumentaciju prikuplja i predaje u nadležno veleposlansvo. Organizator izdaje potvrdu (certifikat) o napravljenoj rezervaciji, koju putnik prilaže ostaloj dokumentaciji. Organizator putovanja ne jamči za ishođenje i pravovaljanost vize.

7. Pravo organizatora na otkaz

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce izvIjestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

8. Odustajanje putnika od putovanja

Otkazivanje putovanje od strane Putnika moguće je isključivo pismenim putem pri čemu se obračun otkaznih troškova vrši sa datumom slanja pismenog otkaza poštom preporučeno na adresu MIATRADE D.O.O. Obračun troškova se određuje prema vrsti putovanja i utvrđenju dana Putnikova otkazivanja. Ukoliko Putnik prilikom otkazivanja sam nađe novog putnika za istu rezervaciju, obračunava se samo trošak uzrokovane zamjene.

U slučaju odustajanja POJEDINCA od putovanja agencija ima pravo zadržati naknadu za sve troškove koje je imala do trenutka odustajanja BEZ OBZIRA na razlog odustajanja.

-odmah nakon potpisivanja ugovora i prihvaćanja putovanja 30% od ukupne cijene putovanja

-59-30 dana prije putovanja…………….50% od pune cijene putovanja,

-29-20 dana prije putovanja……………..60% od pune cijene putovanja,

-19-0 dana prije putovanja………………..90% od pune cijene putovanja za autobusne izlete.

100% za putovanje za avio i brodske aranžmane.

Nedolazak na putovanje bez prethodnog otkaza 100% gubitka uplate. Sva odustajanja moraju se prijaviti dolaskom ili pismenim putem u agenciji.


VALUTNA KLAUZULA

Kalkulacija svih ponuđenih programa napravljena je na osnovi tečaja 7,6kuna za 1€. U slučaju devalvacije kune preko 7,70 kn za 1€ organizator zadržava pravo usklađenja cijena sa novim tečajem. Organizator zadržava pravo promijene cijena u slučaju poskupljenja goriva.


9. Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku izdati odgovarajuća dokumenta za uplaćeno putovanje. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.


9.1.. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Ovi Opći uvjeti vrijede samo za aranžmane u kojima je MIATRADE D.O.O. odgovoran Organizator. Ovi Opći uvjeti ne primjenjuju se u ostalim slučajevima gdje je MIATRADED.O.O. posrednik odnosno gdje nije odgovorni Organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti označeni posebnom oznakom i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog Organizatora što Putnik prihvaća potpisom Ugovora.Potpisivanjem takovog Ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja od strane odgovornog Organizatora. MIATRADE D.O.O. u takvim slučajevima ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih Organizatora.

Određeni broj usluga koje sačinjavaju putovanje pružaju nezavisni dobavljači, odnosnoPartneri u stranim zemljama. Ti dobavljači pružaju navedene usluge u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama. Neki od tih uvjeta i odredbi mogu ograničiti ili isključiti obvezu dobavljača. MIATRADE D.O.O. se obvezuje na zahtjev Putnika pribaviti kopije dijelova navedenih uvjeta.

Sukladno većini općih uvjeta dobavljača boravak Putnika može biti prekinut, bez prava napovrat sredstava, ukoliko ponašanje Putnika padne ispod prihvatljivog standarda, pri čemu Putnik sam snosi svu štetu koju uzrokuje u smještajnom kapacitetu ili bilo kojem objektu koji posjećuje. MIATRADE D.O.O. ne odgovara za tako nastale troškove Putnika. Kupnjom aranžmana Putnik je suglasan i pristaje nadoknaditi sve troškove (uključujući sve pravne troškove) koje u takvim situacijama od MIATRADE D.O.O.bude potraživao dobavljač, odnosno Partner ili treća strana, a isti su rezultat ponašanja Putnika.

10. Obveze putnika

Putnik je dužan:

posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamČi za ishođenje viza.

cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima "Svjetske zdravstvene organizacije". U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 8 poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja

pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri

pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja

prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja.

U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru putovanja za učinjenu štetu.

11. Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg prtljage na čarterskim letovima kao i na redovitim zračnim linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu upućuje prijevozniku, aviokompaniji ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

12. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (Narodne novine br. 8/96 - u daljnjem tekstu Zakon), djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom cijelog boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, kojeg čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen "paket" putnog osiguranja. Kod ugovaranja paketa putnog osiguranja osiguravajućeg društva EUROHERC, potrebno je priložiti puno ime i prezime, adresu te JMBG osiguranika.

Polica putnog osiguranja ne može se ugovoriti naknadno!!!

13. Zdravstveni propisi

U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanja koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumentaciju o tome. Preporučamo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

14. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene usluge. Svaki putnik nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu.

Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove.

Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana.

Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka.

15. JAMČEVNO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

U slučaju potrebe aktiviranja osiguranja jamčevine, putnici su dužni uz predočenje ovog dokumenta, ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu ili drugog oblika ugovora o poslovnoj suradnji s organizatorom putovanja i isključivo originalnim dokazima o učinjenoj uplati u korist organizatora putovanja u najkraćem roku kontaktirati EUROHERC OSIGURANJE d.d. u svrhu naplate svojih potraživanja po polici br. 804094744, i polica broj 80409471

16. Nadležnost suda

Za sve možebitne sporove koje je nemoguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Zadru.